Danh sách trúng giải Chương trình hộ gia đình may mắn 2022 (dành cho khu vực nông thôn)